Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a webáruház használatát, oldalunk cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani.

Hírek

arr3Beyerdynamic és Lexon Pro a HBT-Shopban  Termékkínálatunk tovább bővül! Hamarosan érkeznek hozzánk a 90 éves múltra visszatekintő német...

Kapcsolat

HB Technik Kft.
Alkotmány út 24.
3261 Abasár
Telefonszám: +36 70 605 7723
Írjon nekünk

Legnépszerűbbek


Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

www.hbt-shop.hu

Adatkezelő: A HB Technik Kft. (székhely: 3261 Abasár Alkotmány út 24. Adószám: 23802092-2-10 Cégjegyzékszám: 10-09-032737; Ügyvezető: Molnár Dániel József; Telefonszám: +36 70 605 7723) alá veti magát jelen kötelező adatkezelési tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) (továbbiakban: GDPR) alapján az alábbi adatkezelési tájékoztatót adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató http://www.hbt-shop.hu weboldal adatkezeléséről nyújt információt és a fenti jogszabályban előírt tartalmi előíráson alapul. A tájékoztató az alábbi oldalról érhető el: http://www.hbt-shop.hu/hbt-shop-webaruhaz/Adatkezelesi-Tajekoztato-a5_0.htm

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

A HBT-Shop webáruház adatgyűjtésével kapcsolatos általános információk

Fogalmak: 

 „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Általános rendelkezések

A www.hbt-shop.hu internetes webáruházból való vásárlás során a webáruház üzemeltetője a HB Technik Kft. (továbbiakban: HBT-Shop webáruház) az Ön által vásárláskor, valamint a regisztrációkor megadott, illetőleg kötelezően megadandó adatait bizalmasan kezeli, azokat, a jelen tájékoztatóban meghatározott feleken kívül, harmadik fél részére nem adja át, azokat csak a jelen tájékoztatóban meghatározottak szerint használja fel.

Személyes adat Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
Felhasználónév felhasználói fiókba történő bejelentkezés érintett hozzájárulása
E-mail cím Kapcsolattartás, rendelés visszaigazolása érintett hozzjárulása, jogos érdek
Jelszó felhasználói fiókba történő bejelentkezés érintett hozzájárulása
Telefonszám Kiszállítás, cím elírási hibák javítása érdekében, a szerződés teljesítése miatt érintett hozzájárulása, jogos érdek
Számlázási cím Jogügylet teljesítése érintett hozzájárulása, jogos érdek
Szállítási cím Jogügylet teljesítése érintett hozzájárulása, jogos érdek
Cégjegyzékszám, Adószám Szerződés teljesítése, számlázás érintett hozzájárulása, jogos érdek
IP cím, regisztráció időpontja Technikai lépések végrehajtása, törlési időpont meghatározása érintett hozzájárulása, jogos érdek

 

Érintettek:  a webáruház weboldalára regisztrált, valamint a webáruházból vásárló felhasználók.

A HBT-Shop webáruház adatgyűjtésének célja a weboldal teljes körű használata, pl.  adásvételi szerződés megkötése, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése. A HBT-Shop webáruház az Ön külön hozzájárulása esetén (vásárláskor a „Hozzájárulok, hogy részemre hírlevelet küldjenek” rubrika kipipálásával) e-mail címét hírlevél küldése céljából is felhasználja.

A HBT-Shop webáruház az adatokat a regisztráció törlésével azonnal törli; amennyiben pedig a felhasználó nem regisztrált, úgy az adatait 3 évig őrzi meg. A felhasználó kérésére a HBT-Shop webáruház a felhasználó adatait azonnal törli, melyről a GDPR 19. cikke értelmében elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Amennyiben az e-mail cím törlését is kéri az érintett a törlésnek haladéktalanul eleget tesz a HBT-Shop webáruház. A fentiek alól a számviteli bizonylatok képeznek kivételt, mivel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A HBT-Shop webáruház rendelkezésére bocsájtott személyes adatok megismerésére a HBT-Shop munkatársai jogosultak, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

A felhasználó a HBT-Shop webáruház felhasználói felületén a következő adatok módosítását végezheti el: Jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, számlázási név és cím.  A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja a felhasználó kezdeményezni:

-              postai úton a 3261 Abasár Alkotmány út 24. címen

-              e-mail útján az hbtechnikshop@gmail.com e-mail címen,

-              a személyes adatok automatikus törlését jelenti továbbá a regisztráció törlése.

 

A HBT-Shop webáruház adatkezelésének alapja a felhasználó hozzájárulása, tovbbá a GDPR (1) bekezdés b) pontja, a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása esetén a GDPR (1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

„A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.”

Cookie-k

Webáruházakra jellemző cookie-k vagy sütik, melyek a böngészők és statisztikák számára nélkülözhetetlen adatokat szolgáltatnak és amelyek használatához előzetes hozzájárulást az érintettektől a weboldalon egy felugró ablakkal kér a HBT-Shop webáruház.

A cookiek célja a vásárlók tevékenységének nyomonkövetése. A webáruház a cookie-k engedélyezése nélkül is működőképes, azok engedélyezésével azonban hasznos statisztikai információkhoz juttatja a HBT-Shop webáruházat.

A felhasználóknak lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

A webáruház látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri az üzemeltető. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok a felhasználók azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Hírlevelek

A Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy HBT-Shop webáruház aktuális akcióival, újdonságaival, illetőleg ezek összefoglalójával (pl. elektronikus hírlevél) a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím) megkeresse.

A felhasználó jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy a HBT-Shop Webáruház a hírlevelek küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

A HBT-Shop webáruház nem küld kéretlen hírleveleket, és felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről, a hírlevélben megjelölt linkre kattintva. Ebben az esetben a HBT-Shop webáruház minden - a hírlevelek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleket nem küld a felhasználó részére.

A hírlevél küldése esetén a HBT-Shop webáruház a hírlevélre feliratkozó valamennyi felhasználó e-mail címét használja fel.

A hírlevelek célja a webáruház aktuális újdonságainak, akcióinak promotálása, a Webáruház a felhasználók e-mail címét pedig csak e célból használja fel. A felhasználást a HBT-Shop webáruház addig folytatja, amíg a felhasználó le nem iratkozik a hírlevélről.

A hírlevél küldés során felmerült adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása azaz a GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6 § (5) bekezdése: 

(5) A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője - az (1) bekezdés szerinti hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

Adatfeldolgozók

Szállítás

A HBT-Shop webáruház a jogügylet lebonyolítása valamint a szállítás véghezvitele érdekében az alábbi adatokat továbbítja: Név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.

Adatkezelés célja: jogügylet teljesítése, illetőleg a termék kiszállítása 

A személyes adatokat a következők kezelhetik, a fentiek tiszteletben tartásával:

DPD Hungária Futárpostai Csomagküldő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 14/B
telefonszám: (06 - 1) 501 – 6200
e-mailcím: dpd@dpd.hu
webcím: www.dpd.com
adatvédelmi tájékoztató: http://www.dpd.com/hu/home/siteutilities/adatvedelmi_nyilatkozat2

Érintettek köre: Valamennyi házhozszállítást kérő, megrendelést leadó személy

Adatkezelés időtartama, törlési határideje: a jogügylet megvalósulásáig, azaz házhozszállítás teljesítéséig. 

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, valamint a jogügylet teljesítéséhez szükséges jogos érdek, továbbá a GDPR 6.cikk (1) b) pontja, azaz olyan szerződés teljesítéséhez szükséges az adatkezelés, amelyben az érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. 

Tárhely szolgáltatás

A HBT-Shop webáruház a jogügylet lebonyolítása valamint a szállítás véghezvitele érdekében az alábbi adatokat továbbítja: Az érintett által megadott valamennyi adat

Adatkezelés célja: Tárhely szolgáltatás 

A személyes adatokat a következők kezelhetik, a fentiek tiszteletben tartásával:

a Bohemiasoft s.r.o. cég (a szerver kezelője), az Unihost s.r.o. cég (a szerver kezelője) és a Casablanca INT cég (az adatközpont üzemeltetője)
székhely: 
telefonszám: +36 1 701 0252
e-mailcím: info@eshop-gyorsan.hu
webcím: www.eshop-gyorsan.hu

Érintettek köre: Valamennyi weboldalt használó személy

Adatkezelés időtartama, törlési határideje: Az adatkezelő és az adatfeldolgozó közötti szerződés megszűnéséig, vagy az érintett adatfeldolgozóhoz intézett kéréséig.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, továbbá a GDPR 6.cikk (1) c) és f) pontja, valamint az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A felhasználó jogai

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, a rá vonatkozó információkhoz való hozzáférést, adatainak helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását,

b) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen

c) joga van továbbá az adathordozhatósághoz továbbá a hozzájárulás bármikor visszavonásához.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak a jogszabályban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a jogszabály mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot az adatkezelő törli, ha

a) kezelése jogellenes;

b) az érintett kéri;

c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

 

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítéssel jár. 

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről


Ha az adatvédelmi incidens bekövetkezett és az  valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közli a kapcsolattartó elérhetőségét  a valószínűsíthető következményeket és az adatkezelő által megtett intézkedéseket. 

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike
teljesül:
a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az
adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint
például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek
számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az
érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az  említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően
nem valósul meg;
c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett
információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek
hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Az adatvédelmi incidensről az adatkezelőnek a jogszabályban meghatározott esetekben tájékoztatnia kell az adatvédelmi hatóságot.

 

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Záró rendelkezés

Jelen adatvédelmi tájékoztatóban nem érintett kérdésekben elsősorban a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) , továbbá a 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, a 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, valamint a 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről rendelkezései az irányadóak.


Molnár Dániel József
ügyvezető
HB Technik Kft.

OGFiM2Nk